0

Pjp longen

Altijd antibiotische profylaxe (cotrimoxazol 2 dd 960 mg en fluconazol 1 dd 400 mg, indien andere combinatie altijd pjp profylaxe onafhankelijk van het CD4 getal). Altijd czs profylaxe met mtx/dexamethason indien er een extranodale lokalisatie. Behandeling in studieverband hovon 127 gerandomiseerde fase ii studie in nieuw gediagnosticeerde hoog risico burkitt lymfoom patiënten, waarbij r-codox-m/r-ivac wordt vergeleken met da-epoch-r. Hovon 127 Inclusiecriteria: Onbehandeld Burkitt lymfoom Sporadisch (hiv positief mag ook) hoog risico: stadium iii-iv en/of massa 10 cm en/of verhoogd ldh en/of who beere performance score jaar geen czs ziekte Studieschema: Schema dose modified r-codox-m day drug Dose route time day 1 Cyclophosphamide 800 mg/m2. In 30 minutes Vincristine.5 mg/m2 (max 2 mg). In 15 minutes Doxorubicin 40 mg/m2. In 15 minutes Cytarabine 70. Rituximab 375 mg/m2 (max 800 mg). According to local protocol day 2-5 Cyclophosphamide 200 mg/m2 /day. Daily in 30 minutes day 3 Cytarabine 70.

13 makeup Brands With Wide foundation Ranges Allure

De prognose is gunstig als de patiënt behandeld kan worden met intensieve chemotherapie en czs profylaxe. Dit dient plaats te vinden in het Erasmus. Indien snelle behandeling geïndiceerd is kan in afwachting van de diagnose (pa en fish moeten wel zijn afgenomen) gestart worden met cyclofosfamide 300 mg per dag en prednison 100 mg per dag gedurende drie dagen. Denk aan tumorlysis profylaxe. De kreatinine klaring dient 50 ml/min te zijn voor start van de intensieve therapie. Behandeling vindt bij voorkeur in studieverband plaats. Risicoclassificatie laag onkruid risico : engels de volgende factoren moeten allemaal aanwezig zijn: stadium i-ii geen massa 10 cm normaal ldh who performance score 0 of 1 hoog risico : alle overige patiënten. Behandeling buiten studie verband: laag risico : 3 kuren dose modified Rituximab-codox-m en czs profylaxe. Hoog risico : 2 kuren dose modified en czs profylaxe patiënten boven de 75 jaar en/of slechte performance status: beleid individualiseren, r-chop met dose-modified mtx en czs profylaxe hiv gerelateerd Burkitt lymfoom : als patiënt in goede conditie is en normaal CD4 getal valt intensieve. Anders 8 x r-chop14 (geen rituximab als CD4 getal 100 cellen/mm3.

*voor interpretatie van deauville score. Geen extranodale ziekte niet meetbare lesie niet van toepassing Afwezig Orgaan vergroting niet van toepassing Afname tot normaal nieuwe lesies geen geen beenmerg geen fdg-avide ziekte in bm normale morfologie, als onduidelijk moet ihc negatief zijn Partiële respons Partiële metabole respons Partiële remissie (alle volgende. Bij persisterende focale afwijkingen in de context van een nodale respons moet overwogen worden om een mri, biopt of later opnieuw een scan te maken niet van toepassing geen respons of stabiele ziekte geen metabole respons Stabiele ziekte lymfklieren en extranodale lesies deauville score. Indien twijfel over oorzaak nieuwe lesie dan is biopt of latere nieuwe scan geïndiceerd Groei van lesie die eerder afgenomen was Een nieuwe lesie.5 cm in enige as Een nieuwe extranodale lokalisatie.0 cm in enige as; als.0 cm in enige as dan. Na gebruik van hematopoietische groeifactoren kan diffuse beenmerg-uptake optreden. Het interval na g-csf toediening moet minstens 10 dagen zijn. De pet scan dient bij voorkeur 6 tot 8 weken na de laatste chemotherapie en 8 tot 12 weken na de laatste radiotherapie te worden verricht. Minstens 10 dagen na g-csf toediening. Indien bij responsevaluatie na afloop van de behandeling van fdg-avide lymfomen de pet-ct scan positief is, dient bij voorkeur pa bevestiging van actieve ziekte plaats te vinden, alvorens gestart wordt met salvage therapie. Wanneer dit niet praktisch haalbaar is, moet de pet-ct scan na 2 maanden worden herhaald. Follow-up evaluatie: buiten studieverband is reguliere ct-scan en/of pet scan evaluatie niet zinvol en wordt ontraden. De diagnose burkitt lymfoom wordt gesteld door middel van histologie, immunohistochemie en fish (Myc).

16 Best Anti-Aging Serums for 2018 - anti-Aging Serum reviews

J clin Oncol 2014; 32: ) Barrington s,. Role of imaging in the staging and response assessment of lymphoma: consensus of the international conference on malignant lymphomas imaging working group. J clin Oncol 2014; 32: fdg aviditeit lymfomen fdg-avide lymfomen Hodgkin Lymfoom (klassiek en niet klassiek) dlbcl burkitt lymfoom Lymfoblastair lymfoom Folliculair lymfoom Nodaal marginale zone lymfoom Mantelcel lymfoom Perifeer t-nhl, aitl, anaplastisch grootcellig lymfoom NK/T cel lymfoom Variabel/non-fdg avide lymfomen malt lymfoom Milt marginale. Huid, gi, bot, bm, haarband long) Afhankelijk plaats pet-ct biopt Lymfoom betrokkenheid *pet-ct is hoogst suggestief voor het aantonen van lymfoom betrokkenheid van extra-nodale lokalisaties. Confirmatie met een biopt kan indien nodig worden overwogen. Tijdens en na behandeling van het lymfoom worden de resultaten van de pet scan beoordeeld op basis van de deauville score. Deauville score pet scan (5-punten schaal) Score Uptake pet scan 1 geen residuale uptake 2 Geringe uptake, echter lager dan de blood pool (in het mediastinum) 3 Uptake, hoger dan het mediastinum, maar lager of gelijk aan bogyó de lever 4 Uptake, iets meer dan. De scores van 1 en 2 passen bij een metabole complete remissie. De meeste patiënten met een dlbcl of folliculair lymfoom en een deauville score van 3 aan het eind van de behandeling hebben een goede prognose. Echter, het interpreteren van score 3 hangt af van het moment van meten (interim- of eind evaluatie respons) en de eventuele consequenties voor het beleid. Bijvoorbeeld onderbehandeling van de patiënt bij te optimistische interpretatie. Een patiënt met een deauville score van 3 na afloop van de therapie moet op de tumorwerkgroep besproken worden om het beleid te kunnen vaststellen.

Algemeen Histologische materialen altijd vers op met fysiologisch zout bevochtigd gaas, gerichte informatie mee en zo nodig vooraf overleg met. Grootte van lesies op ct vastleggen volgens Cheson criteria, bidimensionaal. Bij behandeling in studieverband moet gekeken worden naar de formulering in het protocol! Beenmergdiagnostiek: Een histologisch normaal beenmergbiopt (inclusief immunohistochemie) met een kleine ( 2) clonale b-cel populatie in de flowcytometrie moet beschouwd worden als normaal. Het beenmerg onderzoek moet worden herhaald indien dit voor aanvang positief was. Anders is een pr de maximale respons die bereikt kan worden. In 2014 zijn nieuwe stagering en response criteria vastgesteld voor maligne lymfoom. De vaststelling van de respons na afloop van de behandeling vindt bij fdg-avide lymfomen accurater plaats door middel van een pet-diagnostische ct scan. Er is geen plaats voor het verrichten van een mid-therapie pet scan buiten studieverband. Referenties: Cheson bd,.

(hepatitis b en C wegens risico op ernstige hepatitis bij immunotherapie (prednison, rituximab) ebv-pcr bij Burkitt lymfoom, ptld en T-cellymfomen. Gerichte immunohistochemie) met excisiebiopt (alleen indien dit niet mogelijk is een dikke naaldbiopt). Beenmergaspiraat morfologie en immunofenotypering, beenmerghistologie (biopt.5 cm lang). Bij dlbcl is bm onderzoek alleen nog nodig indien de pet scan negatief is en ook als het voor de behandeling uitmaakt als er discordante histologie wordt aangetoond (kleincellig lymfoom in het BM). Fish op indicatie (bv bij mantelcellymfoom, burkitt lymfoom of dlbcl (Myc). Cytologie en immunofenotypering van punctaten (liquor, pleuravocht, ascites, bal-vloeistof, etc.). Zo mogelijk histologie van extranodale lesies. Pet-diagnostische ct scan hals, thorax en abdomen voor fdg-avide nodale lymfomen (zie tabel) diagnostische ct scan hals, thorax en abdomen voor variabel/non-fdg avide lymfomen (zie tabel) Consult neurologie (stadiërings lp op indicatie, gericht onderzoek bij lokalisatie in testis, sinus of orbita (zie centraal zenuwstelsellymfoom ). Consult andrologie op indicatie (fertiliteitsonderzoek, sperma invriezen). Counseling gynaecologie op indicatie.

16 Natural Homemade face masks

Het primair mediastinale b-cel lymfoom heeft op basis van dezelfde analyse een ander profiel dat lijkt op dat van het klassieke hodgkin lymfoom. Veel primair extranodale dlbcl zoals die van de testis, het czs en primair cutaan dlbcl, leg-type, hebben een uitgesproken abc type profiel. Gezien de heterogeniteit van de dlbcl-nos zijn er continue pogingen om deze groep op te splitsen in klinisch relevante subgroepen. Een kleine subgroep wordt gevormd door de dlbcl met een myc/8q24 breuk, en met name door de zogenaamde dubbelhit lymfomen met een myc/8q24 en bcl2/18q21 en/of bcl6/3q27 breuk. Deze lymfomen komen vooral bij ouderen voor, zijn geassocieerd met uitgebreide ziekte, veel extranodale lokalisaties, refractaire ziekte of snelle relapse en een slechtere prognose. In dlbcl zijn recent recurrente mutaties beschreven in diverse intracellulaire signalering routes die gepaard gaan met activatie van die routes, en die in de (nabije) toekomst een target kunnen zijn voor specifieke geneesmiddelen. Flipi risicogroepen folliculair lymfoom vlgs Follicular Lymphoma International Prognostic Index (flipi) (Blood 2004; 104: ) NB: hoewel deze index werd ontwikkeld op een cohort patiënten dat niet met rituximab werd behandeld, is inmiddels duidelijk geworden dat deze ook in het rituximab-tijdperk nog onderscheidend. Prognostisch ongunstige factoren : leeftijd 60 jaar Stadium iii of iv hemoglobine 7,4 mmol/l Aantal nodale gebieden 4 ld 1 x normaal laag risico 0 of 1 risicofactor Intermediair risico 2 risicofactoren hoog risico 3 of meer risicofactoren Volledig bloedbeeld, leukocyten differentiatie, reticulocyten, bloedgroep, irregulaire. Ldh, kreatinine, bilirubine, leverenzymen, calcium, albumine, urinezuur, glucose. M-proteine beste immunofixatie op indicatie (lymfoplasmocytair lymfoom, aitl). Directe antiglobulinetest en haptoglobine bij verdenking op hemolyse. Virusserologie (hepatitis b, c, hiv).

Een enkele extralymfatische locatie als de enige locatie van ziekte hoort als stadium ie te worden aangegeven. NB: de volgende anatomische lymfeklier regios worden als een enkele regio beschouwd: alle klieren aan een kant van de hals,. De subregios supraclaviculair, cervicaal, submandibulair, occipitaal, preauriculair en postauriculair; puist de okselregio omvat de infraclaviculaire klieren; het mediastinum wordt als een regio beschouwd, inclusief de subcarinale en pericardiale klieren. De longhilus wordt als een aparte regio beschouwd. Dus betrokkenheid van het mediastinum en een hilus lokalisatie betekent stadium. Hilus klieren worden als gelateraliseerd beschouwd en als aan beide kanten positief dus stadium. Tonsillen, ring van Waldeyer en milt worden gezien als nodaal (lymfklier betrokkenheid). Indeling risicogroepen Klinische factoren dlbcl: ipi / aapi risicogroepen agressief nhl vlgs. International Prognostic Index (IPI) (nejm 1993; 329: 987-994) Prognostisch ongunstige factoren: leeftijd 60 jaar ld 1 x normaal Performance status 2 Stadium iii of iv 1 extranodale lokalisatie ipi: laag risico 0 of 1 risicofactor laag intermediair risico 2 risicofactoren hoog intermediair risico 3 risicofactoren. Standard international prognostic index remains a valid predictor of outcome for patients with aggressive cd20 B-cell lymphoma in the rituximab era. J clin Oncol 2010; 28: Moleculaire factoren Op basis van gen expressie profielen kunnen bij het dlbcl twee subgroepen worden onderscheiden, het germinal center B-cell (GCB) uitknijper type en activated B-cell type (ABC) type.

11 Simple remedies to get Rid of Blackheads everyday roots

Initieel zelden nodale verspreiding, cd20, sIg-, cd30, cd15-bcl2/. Intravascular large b-cell lymphoma (ivlbcl alleen in lumina van kleine vaten (capillairen) alk-positive large b-cell lymphoma cd30-, cd138 Plasmablastic lymphoma (PBL) Associatie met immuundeficientie (hiv cd38, cd138, cd45-, cd20-, cd79a/-, large b-cell lymphoma in hhv8-associated multicentric Castleman disease Associatie met hiv, cd20/-, cd79a-, cd138-, cd38. Bij hiv infecties B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large b-cell lymphoma and Burkitt lymphoma b-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large b-cell lymphoma and classical Hodgkin lymphoma who mature t- and nk-cell neoplasms who mature t- and nk-cell neoplasms Kenmerken. CD2, cd3, cd5, cd4, cd8-, cd7- sezary syndrome Trias erythrodermie, lymfadenopathie, clonale t-cellen, met cerebriforme kernen Primary cutaneous CD30-positive t-cell lymphoproliferative disorders primary cutaneous anaplastic large cell free lymphoma (c-alcl) lymphomatoid papulosis Kliniek bepaalt subtype Primary cutaneous peripheral T-cell lymphomas, rare subtypes Peripheral T-cell lymphoma, not. NB: B symptomatologie (A of B stadium) wordt alleen nog bij het Hodgkin lymfoom aangegeven. Referentie: Cheson bd,. Recommendations for initial evaluation, staging and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: The lugano classification. J clin Oncol 2014; 32: Extranodale betrokkenheid Betrokkenheid van extralymfatisch weefsel aan én kant van het diafragma door beperkte directe uitbreiding van een naastgelegen nodale locatie wordt aangeduid als extranodale uitbreiding en weergegeven door de letter. De e categorie kan ook een discrete enkele extranodale lesie aanduiden die past bij uitbreiding van een regionale betrokken lymfeklier. Uitgebreidere extranodale ziekte,. Multipele extranodale lesies, worden geduid als stadium.

Heavy chain disease (hcd gamma, alpha of mu type, plasma beere cell neoplasms (zie. Maligne plasmacelziekten extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (malt ) associatie chron ontsteking (maag: Helicobacter pylori (c)Ig, cd5-, cd10-, cd20, 50 t(11;18). Nodaal marginale zone lymfoom (nmzl) (c)Ig, cd5-, cd10-, cd23- bcl6-, folliculair lymfoom (fl sIg, cd20, cd22 CD5-, cd10, nachtpflege bcl2, bcl6, 90 t(14;18). Primary cutaneous follicle centre lymphoma (pcfcl). CD20, Ig-, bcl6, cd10, bcl2-, mantle cell lymphoma (MCL) sIg, cd5, fmc7, cd10-, bcl6-, bcl2, cd23-, cycline D1, t(11;14). Diffuse large b-cell lymphoma (dlbcl not otherwise specified. CD20, s/cIg/-, cd10/-, bcl6, mum1 /. T cell/histiocyte-rich large b-cell lymphoma (thrlbcl cD20, bcl6, bcl2/-, cd15-, cd30-, primary diffuse large b-cell lymphoma of the cns (cns dlbcl). CD20, bcl6MUM1, primary cutaneous dlbcl, leg type, cD20, bcl2, bcl6, cd10. Ebv positive diffuse large b-cell lymphoma of the elderly. CD20, bcl6-, cd10-, cd30, cd15-ebv, dlbcl associated with chronic inflammation, lymphomatoid granulomatosis (LYG). Angiodestructive, ebv, cd20, cd30/-, cd15-, primary mediastinal large b-cell lymphoma (pmbl).

10 trucs contre les boutons dans le cou - 10 trucs

Who-classificatie, voor classificatie van non-Hodgkin lymfomen wordt de who-classificatie nederland gebruikt (who classification of tumours of haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: iarc press, 2008). Who mature b-cell neoplasms, wHO mature b-cell neoplasms, kenmerken. Chronische lymfatische leukemie (cll small lymphocytic lymphoma (SLL). Zwak sIg, cd5, cd23, cd10-, b-Prolymfocyten leukemie (b-pll splenomegalie, sIg, cd20, cd22, cd79a, fmc7, cd5/-, cd23. Splenic marginal zone lymphoma (smzl splenomegalie, sIg, cd20 CD5-, cd23-, cd43-, cd103/-,cd10. Hairy cell leukemie (hcl splenomegalie, pancytopenie, sIg, cd5-, cd11c, cd25, cd103, fmc7. Splenic B-cell lymphoma/leukemia, unclassifiable, splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma. Hairy cell leukemia-variant (hcl-v splenomegalie, cd20, cd5-, cd25-, cd103-, cd123-, cd11c-, cd10- cd23. Lymphoplasmocytic lymphoma (LPL) (Waldenström macroglobulinaemie) sIg en cIg (Igm cd20, cd22, cd38, cd5-, cd23-, cd103-, cd10.

Pjp longen
Rated 4/5 based on 479 reviews
SHARE

pjp longen Emiqa, Fri, June, 08, 2018

Nodaal marginale zone lymfoom (nmzl) (c)Ig, cd5-, cd10-, cd23- bcl6-, folliculair lymfoom (fl sIg, cd20, cd22 CD5-, cd10, bcl2, bcl6, 90 t(14;18). Primary cutaneous follicle centre lymphoma (pcfcl). CD20, Ig-, bcl6, cd10, bcl2-, mantle cell lymphoma (MCL) sIg, cd5, fmc7, cd10-, bcl6-, bcl2, cd23-, cycline D1, t(11;14).

pjp longen Fafuf, Fri, June, 08, 2018

Lymphoplasmocytic lymphoma (LPL) (Waldenström macroglobulinaemie) sIg en cIg (Igm cd20, cd22, cd38, cd5-, cd23-, cd103-, cd10. Heavy chain disease (hcd gamma, alpha of mu type, plasma cell neoplasms (zie. Maligne plasmacelziekten extranodal marginal zone lymphoma of mucosa-associated lymphoid tissue (malt ) associatie chron ontsteking (maag: Helicobacter pylori (c)Ig, cd5-, cd10-, cd20, 50 t(11;18).

pjp longen Esaconiv, Fri, June, 08, 2018

Splenic marginal zone lymphoma (smzl splenomegalie, sIg, cd20 CD5-, cd23-, cd43-, cd103/-,cd10. Hairy cell leukemie (hcl splenomegalie, pancytopenie, sIg, cd5-, cd11c, cd25, cd103, fmc7. Splenic B-cell lymphoma/leukemia, unclassifiable, splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma. Hairy cell leukemia-variant (hcl-v splenomegalie, cd20, cd5-, cd25-, cd103-, cd123-, cd11c-, cd10- cd23.

pjp longen Sageh, Fri, June, 08, 2018

Who-classificatie, voor classificatie van non-Hodgkin lymfomen wordt de who-classificatie gebruikt (who classification of tumours of haematopoietic and Lymphoid Tissues. Lyon: iarc press, 2008). Who mature b-cell neoplasms, wHO mature b-cell neoplasms, kenmerken. Chronische lymfatische leukemie (cll small lymphocytic lymphoma (SLL). Zwak sIg, cd5, cd23, cd10-, b-Prolymfocyten leukemie (b-pll splenomegalie, sIg, cd20, cd22, cd79a, fmc7, cd5/-, cd23.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: